Home Orange Autumn Sangria

Autumn Sangria

This ๐Ÿฅ๐Ÿ‹๐Ÿ‡ AUTUMN SANGRIA ๐Ÿ‡๐Ÿ‹๐Ÿฅ pairs nicely with a cozy blanket and a good book.
Itโ€™s a more sour tea with kiwi lime, raspberry lemonade and grape.
Whatโ€™s your favorite book to cozy up with? ๐Ÿ“š๐Ÿ›

SLL Loaded Teas

AS ALWAYS, THESE RECIPES DONโ€™T REQUIRE ANY PRICEY PRODUCTS OR SUPPLEMENTS AND ALL COME IN FOR LESS THAN ONE DOLLAR PER TEA!

ย 

Remember that you can add instant tea powder and guarana powder into any tea as your caffeine/energy component. It will not alter the flavor of your tea, but it will give you a clean, high quality form of caffeine without the extra additives found in some of the other mixes

ย 

**The links in this post are affiliate links. This means if you click on the link and purchase an item, I will receive an affiliate commission at no extra cost to you. All opinions remain my own

Autumn Sangria

Price: $0.73 Caffeine:
Nutrition facts: 18.5 calories 5 g Carbs
Rating: 4.5/5
( 2 voted )

Ingredients

  • 1 tsp. 4C Energy Rush - Orange
  • 1/4 tsp. Waka black tea powder
  • 1/4 tsp. Skittles Tropical kiwi lime drink mix
  • 1/2 tsp. raspberry lemonade drink mix
  • 1/4 tsp. grape drink mix
  • 2 oz. cold wild berry aloe vera juice
  • Water
  • Ice

Instructions

Dissolve 4C orange & tea & kiwi lime in 6 oz. hot water

Pack cup with ice

Pour cold wild berry aloe vera over ice in cup

Mix raspberry lemonade & grape with 8 oz. cold water

Add mixture into cup with other ingredients

about me

Hey y'all, I'm jana

Hey y'all, I'm jana

At Silver Lining Lessons, we want to help you maximize every dollar, moment and misstep on your way to a debt free life.

Browse recipes

silverlining